Saturday, January 2, 2016

TAFSIR IBNU ‘ASYUR (تفسير التحرير والتنوير)

Nama :
Nurul Shifa Mohd Nawi.

BIODATA IBNU ‘ASYUR


Nama lengkap: Muhammad Thahir (Thahir II) bin Muhammad bin Muhammad Tahir (Thahir I) bin
Muhammad bin Muhammad Syazili bin ‘abd al-Qadir bin Muhammad bin ‘Asyur.
Asal:Andalusia.
Tahun lahir:1296H atau 1879M.
Tahun wafat:1393H atau 1973M.

Tempat lahir dan wafat:Tunisia.
Datuk beliau (Thahir I) seorang ahli nahu, ahli fiqih, ketua qadhi Tunisia(1851) serta mufti
Tunisia(1860), manakala ibu beliau ialah Fatimah, puteri Perdana Menteri Muhammad al-Aziz bu
Attar maka dapatlah dikatakan beliau lahir dari keturunan yang kuat dalam ilmu dan nasab.
Beliau belajar al-Quran(hafalan,tajwid,qiraat) di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian, beliau
belajar berbagai disiplin ilmu di Masjid Zaitunah
Akhirnya, IbnuAsyur menjadi salah seorangalim besar Tunisia iaitu sebagai:
1)pengajar tingkat kedua mazhab Maliki(1930)
2)pengajar tingkat pertama(1905)
3)pengajar di Perguruan Shadiqi(1905-1913)
4)wakil inspektor pengajaran Masjid   Zaitunah(1908)
5)anggota dewan pengelola perguruan Shadiqi
6)qadhi(hakim)mazhab Maliki(1913)
7)pemimpin mufti  mazhab Maliki(1927)
8)anggota Majma’ al-Lughah al-’Arabiyyah di Mesir(1950)
9)anggota Majma’ al-Ilmi al-Arabi di Damaskus(1955)

KARYA-KARYA IBNU ‘ASYUR
1)Alaisa ash-Shubh bi Qarib.
2)Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyyah.
3)Ushul an-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam.
4)at-Tahrir wa al-Tanwir min al-Tafsir.
5)al-Waqfu wa atsaruhu fi al-Islam.
6)Usul al-Insya’i wa al-Khithabah
7)Mujiz al-Balagah
8)Hasyiyah ala al-Qathr
9)Syarh ’ala Burdah al-Busyiri
10)al-Gaits al-Ifriqi
11)Hasyiyah ’ala al-Mahalli ’ala jam’ al-Jawami
12)Hasyiyah ’ala Ibn Sa’id al-Usymuni
13)Hasyiyah ’ala Syarh al-Isham li Risalati al-Bayan
14) Ta’liq ‘ala ma Qara’ahu min Shahihi Muslim

GURU-GURU IBNU ‘ASYUR
1)Syaikh Muhammad al-Dari’iy.
2)Syaikh Muhammad al-Salih al-Suarif.
3)Syaikh Muhammad al-Khaliy.
4)SyaikhUmar Ibnu Asyar.
Guru-guru yang mempengaruhi cara fikirnya:
1)Syaikh Salim ibn Hajib.
2)Datuknya Syaikh Muhammad al-’Aziz Bu’atur.
3)Kedua ibu bapanya Fatimah dan Muhammad IbnuAsyur.

MURID-MURID IBNU ‘ASYUR
Empat murid beliau yang terkenal ialah:
1)Syaikh Muhammad al-Fadl ibnAsyur (puteranya sendiri).
2)SyaikhAbd al-Humaid bin Idris.
3)Syaikh al-Fadil Muhammad al-Syazili al-Naisafuri.
4)Syaikh Doktor Muhammad al-Habib bin al-Kaijah.

ISI KANDUNGAN TAFSIR IBNU 'ASYUR

Dalam tafsir ibnu asyur secara umum mengupas hal-hal sebagi berikut:

1)Menerangkan nama surah, bilangan ayat dan keterangannya.
2)Menjelaskan perkara yang berkaitan  dengan akidah.
3)Menyatakan huraian al-Quran dengan al-Quran.
4)Memaparkan huraian al-Quran dengan al-Sunnah.
5)Menjelaskan tafsiran al-Quran dengan kalam ulama Salaf.
6)Menjelaskan kaitan dengan aspek sejarah
7)Membentangkan kekeliruan Israeliyyat.
8)Menjelaskan perkaitan ilmu Qiraat.
9)Menyatakan hal yang bersangkutan dengan Fiqh dan Usul.
10)Menghuraikan berdasarkan ilmu yang lebih moden seperti fisika, falsafah dan mukjizat yang
terdapat di alam ini.
11)Mengutamakan perkaatan dengan adab dan akhlak yang baik.

METODOLOGI PENAFSIRAN IBNU ‘ASYUR
Beliau menggunakan metodologi tahlili(menafsirkan ayat-ayat al-Quran dari berbagai segi
berdasarkan urutan-urutan ayat dan surah dalam mushaf, penjelasan berbagai aspek yang berkaitan
ayat yang sedang ditafsirkan baik pengertian, kandungan ayat, sebab-sebab turun ayat dan
sebagainya.)
Metod IbnuAsyur dalam al-Tahrir wa al-Tanwir, antaranya ialah:
1)Memulai perbahasan dengan menyebut nama surah.
2)Menjelaskan keutamaannya dan keutamaan membacanya.
3)Menjelaskan surah yang sebelum dan sesudahnya.
4)Menjelaskan kajian kebahasaan.Contohnya:
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (والكتاب) فِعال بمعنى المكتوب إما مصدر كاتَب المصوغ للمبالغة في الكتابة، فان المصدر يجىء بمعنى المفعول (كالخَلق). وإما فعال بمعنى مَفعول كلِباس بمعنى ملبوس  وعِماد بمعنى مَعمود به. واشتقاقه من كَتَب بمعنى جمع وضم لأن الكتاب تجمع أوراقه وحروفه، فان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة كل ما ينزل من الوحى وجعل للوحى كتابا، وتسمية القرآن كتابا إشارة إلى وجوب كتابته لحفظه. وكتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين.
5)Menjelaskan hukum fiqih yang terkandung dalam ayat tersebut. Contohnya:
يعلمون الناس السحر (فان حكم السحر) وقد حذر الاسلام من عمل السحر وذمه في مواضع وليس ذلك بمقتضى إثبات حقيقة وجودية للسحر على الاطلاق ولكنه تحذير من فساد العقائد وخلع قيود الديانة ومن سخيف الأخلاق. وقد اختلف علماء الاسلام في إثبات حقيقة السحر وإنكارها وهو اختلاف في الأحوال فيما أراه فكل فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يُدعَى بالسحر.
  وحكى عياض في «إكمال العلم» أن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى إثبات حقيقته . قلت وليس في كلامهم وصف كيفية السحر الذي أثبتوا حقيقته  فانما أثبتوه على الجملة. وذهب عامة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة  له  وإنما هو تمويه وتخييل وأنه  ضرب من الحفة والشعوذة ووافقهم على ذلك بعض أهل السنة كما اقتضته حكاية عياض في «الاكمال» قلت وممن سُمِّى  منهم أبو إسحاق الاسترابادى من الشافعية. والمسألة بحذافرها من مسائل الفروع الفقهية تدخل فى عقاب المرتدين والقاتلين والمتحيلين على الأموال، ولا تدخل فى أصول الدين.
Melihat kepada cara dan huraian tafsir IbnuAsyur, maka dapatlah dikatakan bahawa:
* manhaj yang digunakan: TAFSIR BI AL-RA’YI(penafsiran al-Quran yang didominasikan dengan
ijtihad mufassir meskipun terdapat ayat-ayat al-Quran).
* thariqah: TAHLILI(menjelas makna kata dalam al-Quran mengikut urutan mushaf).
* corak penafsiran:LAUN AL-LUGHAWIY dan LAUN AL-ILMI (corak kebahasaan dan corak ilmiah
kerana kedua-duanya menjadi keterangan terhadap makna yang dikandung ayat al-Quran).

KEISTIMEWAAN & KEKURANGAN TAFSIR IBNU ‘ASYUR
Keistimewaan:
1)Menuliskan point-point yang belum ada pada tafsir sebelumnya.
2)Menjelaskan sisi-sisi i’jaznya secara terperinci dan dalam satu kitab tersendiri.
3)Linguistik Arab(Balaghah, nahu, sorf, mantik/logika).
4)Gaya bahasa (badi’) jelas dan mudah.
5)Keselarasan satu ayat dengan ayat yang lainnya.
Kelemahan/kekurangan:
1)Menitikberatkan pada makna-makna mufradat (kata demi kata) dalam BA dengan membatasi dan
meneliti dari orang lain dari kamus-kamus bahasa.
2)Meneruskan tafsir Abil Walid Ibnu Rusdi dalam kitab Al-Bayan.
3)Tidak mencantumkan asbabun nuzul dalam menjelaskan ayat.

-----------
-Tim Penyusun The Encyclopedia of Islam , “Ibn Asyur” , The Encyclopedia Of Islam. New Edition
(Leiden : tp, 1971), Vol. III, h. 720.
-Adil Nuwaihid, Mu’jam al-Mufassirin, (Beirut: Muassasah Nuwaihid Ats- tsaqafiyyah, 1986), Jilid
2, h. 541.
-Arnold H. Green, The Tunisian Ulama 1873-1915, (Leiden: E. J. Brill, 1978), h. 249.
-Abd al-Halim Mahmud, Manahij al-Mufassirin, (Kairo: Dar al-Kitab al-Mishri, 1978), h. 333.
-Jhon. L. Esposito, “Zaitunah”, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, (Bandung: Mizan, 2001),
Jilid 6, h. 56.
-Khair ad-Din az-Zirikli, al-A’lam: Qamus Tarajim, , (Beirut: Dar al-‘Ilmi Lilmalayin, 1990), Jilid 6,
h. 174. Arnold, The Tunisian, h. 250.

~Wa Allahu A’lam~

No comments:

Post a Comment